03 febreiro, 2023

Tempo Ordinario: 5ª semana5 de febreiro: Domingo 5º do Tempo Ordinario

1ª lectura: Is 58, 7-10. Salmo 111, 4-5. 6-7. 8a e 9
2ª lectura1Cor 2, 1-5.

Evanxeo: Mt 5, 13-16

Nunha ocasión díxolles Xesús aos seus discípulos:
—“Vós sodes o sal da terra. Pero se o sal se volve insulso, ¿con que se vai salgar? Para nada vale xa, senón para tirar con el e que o pise a xente.

Vós sodes a luz do mundo. Non se pode agachar unha cidade afincada na cima dun monte. Tampouco se acende unha lámpada para poñela debaixo da artesa, senón sobre o candeeiro, para que alume a todos os da casa.

Alume así a vosa luz á xente, para que, vendo as vosas boas obras, glorifiquen a voso Pai que está nos ceos.”

26 xaneiro, 2023

Tempo Ordinario: 4ª semana29 de xaneiro: Domingo 4 do Tempo Ordinario

1ª lectura: Sof 2, 3; 3, 12-13. Salmo: 145, 7.8-9a. 9bc-10

Evanxeo: Mt 5,1-12a

Nunha ocasión, Xesús, ao ver a multitude, subiu ao monte, sentou e achegáronselle os seus discípulos; e el, tomando a palabra, ensinábaos dicíndolles:
—“Ditosos os pobres no espírito,
porque deles é o Reino dos Ceos.
Ditosos os que choran,
porque eles serán consolados.
Ditosos os sufridos,
porque eles herdarán a terra.
Ditosos os famentos e sedentos de xustiza,
porque eles ficarán fartos.
Ditosos os misericordiosos,
porque eles serán tratados con misericordia.
Ditosos os de corazón limpo,
porque eles verán a Deus.
Ditosos os que traballan pola paz,
porque eles serán chamados fillos de Deus.
Ditosos os perseguidos por causa da xustiza,
porque deles é o Reino dos Ceos.
Ditosos vós cando vos aldraxen, persigan e calumnien de calquera xeito pola miña ausa; alegrádevos e reloucade, porque grande será a vosa recompensa nos Ceos.

19 xaneiro, 2023

Tempo Ordinario: 3ª semana22 de xaneiro: Domingo 3º Tempo Ordinario

1ª lectura: Is 8, 23b—9,3. Salmo: 26, 1. 4. 13-14.
2ª lectura: 1Cor 1, 10-13. 17.

Evanxeo: Mt 4, 12-23

Cando soubo Xesús que encadearan a Xoán, retirouse a Galilea. Deixando Nazaré, foise establecer en Cafarnaúm, na beira do mar, en terras de Zebulón e Naftalí, para que se cumprise o dito polo profeta Isaías:
—“Terra de Zebulón, terra de Naftalí, camiño do mar na outra ribeira do Xordán. Galilea dos pagáns. O pobo que xacía na escuridade viu unha gran luz. Para os que habitaban no escuro país da morte brillou unha alborada.”

E desde aquela empezou Xesús a predicar, dicindo:
—“Arrepentídevos, que o Reino dos Ceos xa está aí.”

Camiñando Xesús pola ribeira do mar de Galilea, viu a dous irmáns: Simón, tamén chamado Pedro, e seu irmán André, que estaban largando a rede no mar, pois eran pescadores. Díxolles:
—“Vinde comigo e fareivos pescadores de persoas”.

Eles deixaron de contado as redes e seguírono.

Máis adiante atopou outros dous irmáns: Santiago e mais Xoán, fillos de Zebedeo, que estaban co seu pai na barca arranxando as súas redes, e tamén os chamou.

Eles coa mesma deixaron a barca e máis a seu pai e seguírono.

Xesús percorría a Galilea enteira ensinando nas sinagogas e anunciando a Boa Nova do reino, curando canta doenza padecía o pobo.

12 xaneiro, 2023

Tempo Ordinario: 2ª semana

  

15 de xaneiro: Domingo 2º do Tempo Ordinario

1ª lectura. Is 49, 3. 5-6. Salmo: 39, 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10
2ª lectura: 1Cor 1, 1-3.

Evanxeo: Xn 1, 29-34

Unha vez, Xoán viu a Xesús, que viña cara a el, e díxolle:
—“Velaí o Año de Deus, o que arrinca o pecado do mundo! Este é de quen eu dixen: “Detrás miña vén un home que pasa diante miña, pois existía primeiro ca min.”

Eu non o coñecía, mais para iso vin eu bautizar con auga: para que se amosase a Israel.”

E Xoán seguiu testemuñando:
—“Eu vin o Espírito baixar do ceo coma unha pomba e pousar enriba del. Eu non o coñecía, pero o que me mandou bautizar con auga díxome: “Cando vexas o Espírito baixar e pousa sobre un, ese é o que bautiza co Espírito Santo.”