27 setembro, 2023

Tempo Ordinario: 26ª semana


 

1 de outubro: Domingo 26 do tempo ordinario.

1ª lectura: Ez 18, 25-58. Salmo: 24, 4bc-5. 6-7. 8-9.
2ª lectura Flp 2, 1-11.

Evanxeo: Mt 21, 28-32.

Unha vez díxolles Xesús aos sumos sacerdotes e aos anciáns do pobo:
—“Que vos parece? Un home tiña dous fillos. Foi onda o primeiro e díxolle: “Meu fillo, vai traballar hoxe na vida.” el respondeu: “Non quero”; pero despois, arrepentido, foi.

Foi onda o outro e díxolle o mesmo. El respondeu: “Vou, señor”, pero non foi.

Quen dos dous fixo a vontade do pai?!”

Respondéronlle:
—“O primeiro.”

Entón díxolles Xesús:

“Asegúrovos que os recadadores e mais as prostitutas entrarán no Reino de Deus antes ca vós. Porque veu Xoán para vos ensinar o camiño da xustiza, e non lle fixestes caso; en cambio, os recadadores e mais as prostitutas, si que llo fixeron. Pedro vós, aínda despois de ver aquilo, nin vos arrepentistes nin crestes.”

22 setembro, 2023

Tempo Ordinario: 25ª semana24 de setembro: Domingo 25 do tempo ordinario.

1ª lectura: Is 55, 6-9. Salmo: 144, 2-3. 8-9. 17-18.
2ª lectura: Flp 1, 20c-24. 27a.

Evanxeo: Mt 20, 1-16a

Nunha ocasión díxolles Xesús aos seus discípulos esta parábola:
—“O Reino dos Ceos parécese a un propietario que saíu pola mañá ceo a contratar xornaleiros para a súa viña. Axustou con eles o xornal dun denario e mandounos á súa viña. Saíu outra vez á media mañá e atopou outros sen traballo na praza. E díxolles:
—Ide vós tamén á miña viña, e dareivos o xusto.”

Eles foron. De novo saíu polo mediodía e pola tarde, facendo o mesmo. Pero aínda volveu saír á tardiña, e atopando outros parados na rúa, díxolles:
—“Pero que facedes aquí, todo o día sen traballar?”

Eles responderon:
—“É que ninguén nos contratou.”

El díxolles:
—“Ide vós tamén á miña viña.”

Anoitecendo xa, díxolle o dono da viña ao administrador:
—“Chama os xornaleiros e págalles o xornal: empezando polos últimos e acabas polos primeiros.”

Chegan os da derradeira hora e dálles un denario a cada un. Cando chegaron os primeiros coidaron que lles darían máis, pero tamén recibiron cadanseu denario. Ao recibilo, lmu8rmuraban contra o propietario:
—“Eses, os derradeiros, traballaron unha hora só e trátalos igual ca a nós, que aturamos o peso e a caloraza do día.”

Pero el replicoulle a un deles:
—“Amigo, non che fago ningunha inxustiza. Non axustamos un denario? Pois colle o teu e vaite. E logo, se quero darlle ao último igual ca a ti, non teño dereito a facer o que quero co que é meu? Ou é que ti ves con mal ollo que eu sexa bo?”

Así, dese mesmo xeito, os últimos serán os primeiros.

13 setembro, 2023

Tempo Ordinario: 24ª semana17 de setembro: Domingo 24 do tempo ordinario.

1ª lectura: Eclo 27, 33—28, 9. Salmo: 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
2ª lectura: Rom 14, 7-9.

Evanxeo: Mt 18, 21-35

Unha vez achegouse Pedro a Xesús e preguntoulle:
—“Señor, cantas veces terei que perdoar a meu irmán se me segue ofendendo? Ata sete veces?

Respondeulle Xesús:
—“Non che digo ata sete veces, senón ata setenta e sete.

Por iso o Rino dos Ceos é semellante a un rei que quixo facer as contas cos seus servidores. Cando empezaba, presentóuselle un que lle debía varios millóns. E como non tiña con que pagar, o señor ordenou que o vendesen a el con muller, fillos e canto tiña, para que así lle pagase.

O servidor botóuselle aos pés e suplicáballe:
—“Ten paciencia comigo, que cho hei pagar todiño!”

O Señor tivo dó daquel home e deixouno marchar, perdoándolle toda a súa débeda. Pero, ao saír, o servidor aquel atopouse cun compañeiro que lle debía unha insignificancia e, agarrándoo pola gorxa, esganábao dicíndolle:
—“Paga o que me debes.”

Botándose aos seus pés, o compañeiro suplicáballe:
—“Ten paciencia comigo,que cho hei pagar todo.”

Pero non lle fixo caso e, aínda para máis, mandouno meter na cadea ata que lle pagase a débeda.

Os compañeiros, ao veren tal cousa, moi apesarados, fóronlle contar ao seu señor todo o que pasara. Entón o señor mandouno chamar e díxolle:
—“Servidor malvado! Eu perdoeiche toda aquela débeda, porque mo pediches. E logo non debías ti tamén compadecerte do teu compañeiro, como eu me compadecín de ti?”

E todo anoxado, o señor entregouno aos verdugos ata que lle pagase toda a débeda.

Así tamén fará convosco meu Pai celestial, se non perdoades de corazón cada un a seu irmán.”

06 setembro, 2023

Tempo Ordinario: 23ª semana10 de setembro: Domingo 23 do tempo ordinario.

1ª lectura: Ez 33, 7-9. Salmo: 94, 1-2. 6-7. 8-9.
2ª lectura: Rom 13, 8-10.

Evanxeo: Mt 18, 15-20

Unha vez díxolles Xesús aos seus discípulos:
—“Se teu irmán peca contra ti, vai e repréndeo, pero ti con el só. Se te escoita, lograches o teu irmán. Se non te escoita, leva contigo aínda un só ou dous, de modo que pola palabra de dúas ou tres testemuñas todo o asunto quede resolto. Se tampouco a eles lles fai caso, dillo á comunidade; e se nin sequera á comunidade lle fai caso, sexa para ti coma un pagán ou un publicano.

Dígovolo de verdade: O que atedes na terra, será atado no ceo, e o que desatedes na terra, será desatado no ceo.

Dígovos aínda máis: Se dous de vós se poñen de acordo na terra para pedir calquera cousa, conseguirano do Pai meu, que está nos ceos. Porque onde están dous ou tres reunidos no meu nome, alí no medio deles estou eu.”

30 agosto, 2023

Tempo Ordinario: 22ª semana3 de setembro: Domingo 22 do tempo ordinario

1ª lectura: Xer 20, 7-9. Salmo. 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9.
2ª lectura: Rom 12, 1-2

Evanxeo: Mt 16, 21-27

Nunha ocasión comezou Xesús a aclararlles aos seus discípulos que tiña que ir a Xerusalén, e que alí o ían facer padecer moito os anciáns, os sumos sacerdotes e os letrados; que o ían executar e que ao terceiro día había resucitar.

Pedro, colléndoo á parte, empezou a rifar con el, dicindo:
—“Deus te libre, Señor; a ti non che pasará nada diso de maneira ningunha.”

Pero el, volvéndose, díxolle a Pedro:
—“Arreda de min, Satanás! Ti es un tentador para min, porque non te deixas guiar por Deus sen´çon pola xente.

Entón díxolles Xesús aos seus discípulos:
—“Se alguén quere vir comigo, renegue de si mesmo, cargue coa súa cruz e sígame. Porque quen queira poñer salvo a súa vida, perderaa; pero quen a perda por min, encontraraa.

Pois de que lle serve a unha persoa gañar o mundo enteiro se arruína a súa vida? E que pode dar unha persoa en troco pola súa vida?

Porque o Fillo do Home ha vir na gloria de seu Pai cos seus anxos; entón pagará a cadaquén conforme á súa conduta.

23 agosto, 2023

Tempo Ordinario: 21ª semana27 de agosto: Domingo 21 do tempo ordinario

1ª lectura: Is 22, 19-23. Salmo: 137, 1-2a.2bc-3, 6 e 8bc
2ª lectura: Rom 11, 33-36

Evanxeo Mt 16, 13-20

Unha vez chegou Xesús ´comarca de Cesarea de Filipo e facíalles esta pregunta aos seus discípulos:
—“Quen di a xente que é o Fillo do Home?”

Eles responderon:
—“Uns din que Xoán Bautista; outros, que Elías; outros, que Xeremías ou algún dos profetas.”

El insistiu:
—“E vós, quen dicides que son eu?”

Respondeu Simón Pedro:
—“Ti es o Mesías, o Fillo de Deus vivo.”

E Xesús contestoulle:
—“Ditoso ti, Simón, Fillo de Xonás, porque non cho revelou nin a carne nin o sangue, senón meu Pai, que está nos ceos. E eu dígoche: Ti es Pedro e sobre esta pedra vou edificar a miña Igrexa, e as portas do inferno non prevalecerán en contra dela. Dareiche as chaves do Reino dos Ceos; todo o que ates na terra ficará atado nos ceos; e todo o que desates na terra ficará desatado nos ceos.”

E mandoulles aos discípulos que non dixesen nada de que el era o Mesías.

16 agosto, 2023

Tempo Ordinario: 20ª semana20 de agosto: Domingo 20 do tempo ordinario

1ª lectura: Is 56, 1. 6-7. Salmo. 66, 2-3. 5. 6 e 8.
2ª lectura: Rom 11, 13-15. 29-32.

Evanxeo: Mt 15, 21-28

Nunha ocasión Xesús foi para a comarca de Tiro e Sidón. E apareceu unha muller cananea daqueles contornos, que berraba:
—“Compadécete de min,Señor, Fillo de David; a miña filla está atormentada por un demo.”

Pero el non respondeu palabra. Achegándoselle os seus discípulos, rogáballe;
—“Despídea, que vén berrando detrás de nós.”

El contestoulles:
—“Non fun enviado máis que ás ovellas extraviadas da casa de Israel.”

Pero ela alcanzounos e, prostrándose, suplicoulle:
—“Señor, váleme!”

El respondeulle:
—“Non é ben quitarlles o pan aos fillos para llelo botar aos cadelos.”

Pero ela contestou:
—“Non é, Señor, non; pero tamén os cadelos comen das faragullas que caen da mesa dos seus amos.”

Entón respondeulle Xesús:
—“Muller, a túa fe é ben grande: fágase, logo, como desexas!”

E a súa filla ficou sa naquela hora.

10 agosto, 2023

Tempo Ordinario: 19ª semana13 de agosto: Domingo 19 do tempo ordinario

1ª lectura: 1Re 19, 9a. 11-13a. Salmo: 84, 9ab-10. 11-12. 13-14.
2ª lectura:Rom 9, 1-5.

Evanxeo: Mt 14, 22-33

Despois de que a multitude comera a fartar, de seguida mandou Xesús aos seus discípulos que embarcasen e que fosen diante para a outra banda do mar, mentres el despedía a xente. Despois de despedila, subiu ao monte para orar el só, e alí colleuno a anoitecida.

E, xa a moitos metros no medio do mar, as ondas batían na barca, pois levaban o vento en contra. Ao riscar o día, Xesús foi cara a eles camiñando polo mar. Cando os discípulos o viron camiñar polo mar, dicían asustados:
—É unha pantasma.

E, cheos de medo, empezaron a berrar.

Deseguida faloulles Xesús dicindo:
—“Tranquilo, que son eu. Non teñades medo.”.

Respondeulle Pedro:
—“Señor, se es ti, mándame que vaia onda ti, camiñando pola auga.”

El díxolle:
—“Ven.”

Baixou Pedro da barca e púxose a camiñar pola auga, dirixíndose a Xesús. Pero, ao sentir o vento forte, colleu medo e, cando empezou a afundirse, púxose a berrar:

—“Señor, sálvame!”

Axiña Xesús, dándolle a man, agarrouno e díxolle:
—“Home de pouca fe, por que dubidaches?

Ao subiren eles á barca, quedouse o vento. Os que estaban na barca prostráronse ante el dicindo:
—“Realmente ti es Fillo de Deus.”

03 agosto, 2023

Tempo Ordinario: 18ª semana

  


6 de agosto: festa da Transfiguración do noso Señor

1ª lectura: Dan 7, 9-10. 13-14. Salmo 96, 1-2. 5-6. 9.
2ª lectura: 2Pe 1, 16-19.

Evanxeo: Mt 17, 1-9

Nunha ocasión colleu Xesús a Pedro, a Santiago ea Xoán seu irmán, e subiu con eles sos a un monte alto. Alí transfigurouse diante deles; o seu rostro resplandecía coma o sol, e os seus vestidos viraron brancos coma a luz. Nisto apareceron Moisés e mais Elías falando con el.

Pedro colleu a palabra e díxolle a Xesús: Farei aquí tres tendas, unha para ti, outra para Moisés e outra para Elías.

E aínda estaba falando cando apareceu unha nube luminosa que os cubriu; e unha voz saíndo da nube dixo:
—Este é o meu Fillo benquerido, o meu predilecto: escoitádeo.

Ao escoitaren isto, os discípulos caeron debruzados, cheos de temor. Xesús achegándose, tocounos e díxolles:
—Erguédevos, non teñades medo!

E levantando os ollos, non viron a ninguén fóra de Xesús. Cando baixaban do monte, Xesús encargoulles:
—Non lle faledes desta visión a ninguén, ata que o Fillo do Home resucite de entre os mortos.

27 xullo, 2023

Tempo Ordinario: 17ª semana30 de xullo: Domingo 17 do tempo ordinario.

1ª lectura: 1Re 3, 5. 7-12. Salmo: 118, 57 e 72. 76-77. 127-128. 129-130.
2ª lectura: Rom 8, 28-30.

Evanxeo: Mt 13, 44-52 (ou lectura breve: Mt 13,44-46)

Unha vez díxolle Xesús á multitude:
—“O Reino dos Ceos é semellante a un tesouro agachado nunha leira; a persoa que o atopou vólveo agachar e, chea de alegría, vai e vende canto ten e merca aquela leira.

Tamén se parece o Reino dos Ceos a un negociante que anda á procura de perlas finas; en atopando unha de gran valor, foi e vendeu canto tiña e mercouna.”

19 xullo, 2023

Tempo Ordinario: 16ª semana23 de xullo: Domingo 16 do tempo ordinario.

1ª lectura: Sab 12, 13. 16-19. Salmo: 85, 5-6. 9-10. 15-16a.
2ª lectura: Rom 8, 26-27.

Evanxeo: Mt 13, 24-43 (ou breve: Mt 13, 24-30)

Unha vez contoulles Xesús outra parábola:
—“Parécese o Reino dos Ceos a un home que sementou boa semente na súa leira. Pero mentres todos durmían, o seu inimigo veu sementar xoio polo medio do trigo e marchou. Cando espigou a planta e deu trigo, apareceu o xoio tamén.

Os criados do dono fóronlle dicir: “Señor, ti non sementaras boa semente na túa leira? De onde lle vén, logo, o xoio? el contestoulles: “Isto é obra dun inimigo.”.

Os criados preguntáronlle: “Queres que o vaiamos arrincar?” El respondeulles: “Non, non sexa que ao collerdes o xoio arrinquedes tamén o trigo. Deixádeos medrar xuntos deica a sega, que no tempo da sega heilles dicir aos segadores: “Apañade primeiro o xoio e atádeo en monllos para queimalo; e o trigo recollédeo na miña arca.”.

14 xullo, 2023

Tempo Ordinario: 15ª semana16 de xullo: Domingo 15 do tempo ordinario.

1ª lectura: Is 55, 10-11. Salmo: 64 10abcd. 10e-11. 12-13. 14
2ª lectura: Rom 8, 18-23.

Evanxeo: Mt 13, 1-23 (lectura breve: Mt 13, 1-9)

Un día Xesús saíu da casa e foi sentar á beira do mar. Tanta era a xente reunida ao redor del, que tivo que subir e sentar nunha barca, mentres a xente toda ficaba na ribeira. E faloulles de moitas cousas en parábolas. Dicía:
—“O sementador saíu a sementar. E ao espallar as sementes, algunhas foron caendo polo camiño adiante; viñeron os paxaros e coméronas. Outras caeron en terreo pedroso, onde a penas había terra; e naceron de contado, porque a terra non tiña fondura; pero non ben saíu o sol, queimounas, e, como non tiñan raíz, secaron. Outras caeron entre silvas e as silvas, ao medraren, afogáronas. As outras caeron en terra boa e deron froito: Unha, cen; outra, sesenta; outra, trinta.

Que teña oídos, que escoite!”

05 xullo, 2023

Tempo Ordinario: 14ª semana9 de xullo: Domingo 14 do tempo ordinario

1ª Lectura: Zac 9, 9-10. Salmo: 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13ced-14.
2ª lectura: Rom 8, 9. 11-13

Evanxeo: Mt 11,25-30

Unha vez tomou Xesús a palabra e exclamou:
—“Eu bendígote, Pai, Señor do ceo e mais da terra, porque lles escondiches estas cousas aos sabios e aos prudentes e llelas revelaches aos pequenos. Así é, Pai, porque iso foi do teu agrado.

Todas as cousas mas confiou meu Pai; e ninguén coñece o fillo agás o Pai, nin coñece ao Pai ninguén agás o Fillo, e aquel a quen o Fillo llo queira revelar.

Achegádevos a min todos os que estades cansos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Cargade co meu xugo e aprendede de min, que son bo e humilde de corazón, e atoparedes acougo para as vosas almas, porque o meu xugo é levadío e a miña carga liviá.

01 xullo, 2023

Tempo Ordinario: 13ª semana2 de xullo: Domingo 13 do tempo ordinario

1ª lectura: 2 Re 4, 8-11. 14-16a. Salmo 88, 2-3. 16-17. 18-19.
2ª lectura: Rom 6, 3-4. 8-11.

Evanxeo: Mt 10, 37-42

Nunha ocasión díxolles Xesús aos seus discípulos:
—“Quen ama a seu pai ou a súa nai más ca a min, non é digno de min; e quen ama a seu fillo ou a súa filla máis ca a min non é digno de min e quen non carga coa súa cruz e me segue, non é digno de min. Quen encontre a súa vida, perderaa; pero quen a perda por min, encontraraa.

Quen vos recibe a vós, recíbeme a min; e quen me recibe a min, recibe o que me mandou. Quen recibe un profeta por ser profeta, terá recompensa de profeta; quen recibe un xusto por ser xusto, terá recompensa de xusto.

E quen dea de beber a un destes pequenos, aínda que soamente sexa un vaso de auga fresca, por ser discípulo meu, asegúrovos que non perderá a súa recompensa.”

28 xuño, 2023

Tempo Ordinario: 12ª semana25 de xuño: Domingo 12 do tempo ordinario

1ª lectura: Xer 20, 10-12. Salmo 68, 8-10. 14 e 17.33-35.
2ª lectura: Rom 5, 12-15.

Evanxeo: Mt 10, 26-33

Unha vez díxolles Xesús aos seus apóstolos:
—“Non lle teñades medo á xente, que non hai cousa encuberta que non se acabe descubrindo, nin cousa oculta que non se acabe sabendo. O que vos digo na escuridade, faládeo á plena luz; e o que oídes ás agachadas, pregoádeo desde as azoteas.

Non teñades medo aos que matan o corpo, pero non poden matar a alma; temede máis ben a aquel que pode arruinar o corpo e a alma no inferno.

Non se venden un par de pardais por un as? Con todo, nin sequera un deles cae na chan sen o consentimento do voso Pai. E en canto a vós, mesmo os cabelos da vosa cabeza están todos contados. Así que non teñades medo, vós valedes máis ca todos os pardais xuntos.

Todo o que volva por min diante da xente, tamén eu hei volver por el diante de meu Pai, que está nos ceos; pero quen me negue diante da xente, eu negareino a el diante de meu Pai, que está nos ceos.”

15 xuño, 2023

Recolleita en Sobrado  Na festa de Corpus

Desde que a filosofía grega, tan bélica, se coou na nosa teoloxia, o corpo quedou marcado, baixo sospeita, algo ao que hai que vencer, nunha guerra permanente con el.

Pero para as mulleres o noso corpo é o colo que xera, aloumiña e sostén a vida.

Facerse corpo é encarnarse, facerse carne, conectarse co mundo físico, descubrirse como creatura necesitada de cristificacion.

As nosas vidas son tan pequenas que moitas veces non nos dá tempo a descubrir todo o que de fonda ten esta mensaxe de cristificacion que hoxe nos trae o evanxeo. Somos corpo e sangue de Cristo, somos verdadeira comida e verdadeira bebida cando estamos unidos a Cristo, neses breves momentos, limitados e fugaces, nos que nos sentimos parte dun banquete, fraterna e subversiva eucaristía, que dicía Casaldaliga.

Ser corpo ten que ver tamén coa fraxilidade, a vulnerabilidade, a incertidume de todo o vivo. Abrazar a nosa incertidume fainos ser conscientes da limitación, pero tamén da grandeza da plenitude que buscamos e que só podemos experimentar no noso corpo.

Identificarnos con Xesús, co seu proxecto, é estar disposta a asumir a cristificacion, facernos un/unha con Él.

Ao comulgar o corpo de Cristo comulgamos tamén co seu espírito, co desexo dunha humanidade e unha creación reconciliada onde ningún corpo sexa maldito, excluido, inferior.

A eucaristía é tamén pan de vida, sustento e nutrinte, fortaleza e enerxía que nos capacita para vivir a vida coma un banquete no que non hai primeras ni últimas.

Neste proxecto de cristificacion propia e do mundo, quero lembrar a oración de Madeleine Delbrêl, laica que na primeira metade do século XX se inseriu e traballo no mundo obreiro, nun barrio marxinal de París.
“tráesnos esta noite
a este café, chamado Claro de lua,
onde queres ser Ti en nós,
durante algunhas horas esta noite.
Queres atopar,
a través das nosas miserables apariencias,
a través dos nosos ollos que non saben ver,
a través dos nosos corazóns que non saben amar,
a todas estas persoas
que veñen ao bar a matar o tempo.
E porque os teus ollos espertan nos nosos,
porque o teu corazón se abre no noso corazón,
sentimos como o noso débil amor,
se abre en nós coma unha rosa espléndida,
afonda coma un refuxio inmenso e acolledor
para todas estas persoas cuxa vida latexa arredor noso.
Daquela o café xa non é un lugar profano,
un rincón da terra que parecía darche as costas.
Sabemos que por ti nos convertemos
nun centro de carne,
nun centro de graza,
que nos obriga a xirar
a orientar todo,
en plena noite,
cara a nai-pai de toda vida.

En nós realízase o sacramento do teu amor.
Unímonos a ti
con toda a forza da nosa escura fe;
unímonos a elas e eles
coa forza deste corazón que latexa por ti;
amámoste,
amámolos,
para que de todos nós se faga unha soa cousa.
Atrae todo cara ti en nós..."


14 xuño, 2023

Tempo Ordinario: 11ª semana18 de xuño: Domingo 11 do tempo ordinario

1ª lectura: Éx 19, 2-6a. Salmo: 99, 2. 3. 5.
2ª lectura: Rom 5, 6-11.

Evanxeo: Mt 9,36—10,8

Nunha ocasión, vendo Xesús a multitude, sentiu unha fonda compaixón por ela, porque estaban todos derreados e esmorecidos coma ovellas sen pastor. Entón díxolles aos discípulos:
—“A seara é grande, pero os traballadores son poucos; así que rogádelle ao dono da seara que mande traballadores á súa seara.”

E co mesma, chamou os seus doce discípulos e deulles poder para botaren fóra os espíritos malos e curaren toda enfermidade e toda doenza.

Estes son os nomes dos doce apóstolos: O primeiro, Simón, chamado Pedro, e mais Andrés, seu irmán; Santiago, o de Zebedeo, e mais Xoán, seu irmán; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateo, o publicano; Santiago, o de Alfeo, e mais Tadeo; Simón, o Zelota, e Xudas Iscariote, o mesmo que o entregou.

Xesús enviou a estes doce con estas instrucións:
—“Non vaiades a terra de pagáns nin entredes en vilas de samaritanos; ide máis ben ás ovellas perdidas da casa de Israel. E mentres camiñades, proclamade que xa chega o Reino dos Ceos.

Curade enfermos, resucitade mortos, limpade leprosos, expulsade os demos. E xa que de balde recibistes, dade de balde tamén.”

07 xuño, 2023

Tempo Ordinario: 10ª semana11 de xuño: Santísimo Corpo e Sangue de Cristo.

1ª lectura: Dt 8, 2-3. 14b-16a. Salmo: 147, 12-13. 14-15. 19-20.
2ª lectura: 1Cor 10, 16-17.

Evanxeo: Xn 6, 51-58.

Unha vez díxolles Xesús aos xudeus:
—“Eu son o pan vivo que baixou do ceo; se alguén come deste pan, vivira para sempre; e o pan que eu darei é a miña carne, para a vida do mundo.”

Discutían entón entre eles os xudeus:
—“Como pode este darnos a comer a súa carne?”

Díxolles entón Xesús:
—“Con toda verdade volo aseguro: se non comedes a carne do Fillo do Home e non bebedes o seu sangue, non teredes vida en vós. Quen come a miña carne e bebe o meu sangue, ten vida eterna e eu resucitareino no derradeiro día. Pois a miña carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida.

Quen come a miña carne e bebe o meu sangue, permanece en min e eu nel. Do mesmo xeito que o Pai que me mandou vive e eu vivo polo Pai, así tamén quen me coma vivirá por min. Este é o pan que baixou do ceo; non semellante ao que comeron os vosos pais, que mesmo así morreron: quen come este pan vivirá para sempre.”

01 xuño, 2023

Tempo Ordinario: 9ª semana4 de xuño: Solemnidade da Santísima Trindade

1ª lectura: Éx 34, 4b-6. 8-9. Salmo: Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56.
2ª lectura: 2Cor 13, 11-13.

Evanxeo: Xn 3, 16-18

Nunha ocasión díxolle Xesús a Nicodemo:
—“De tal xeito amou Deus o mundo, que lle deu o seu Fillo Unixénito, para que todo o que cre nel non se perda, senón que teña vida eterna.

Non mandou Deus o Fillo ao mundo para que xulgue o mundo, senón para que por el se salve o mundo. O que cre nel non é xulgado; mais o que non cre xa está xulgado, porque non creu no Fillo Unixénito de Deus.”

24 maio, 2023

Tempo Ordinario: 8ª semana28 de maio: Pascua de Pentecoste

1ª lectura: Feit 2, 1-11. Salmo: 103, 1ab e 24ac. 29bc-30. 31 e 34.
2ª lectura: 1Cor 12, 3b-7. 12-13.

Evanxeo: Xn 7, 37-39

Naquel día, o primeiro da semana, ao serán, estando pechadas as portas onde estaban os discípulos, por medo dos xudeus, chegou Xesús e, poñéndose no medio, díxolles:
—“Paz convosco.”

Dito isto, mostroulles as mans e mais o costado. Os discípulos alegráronse, vendo o Señor.

El díxolles outra fez:
—“Paz convosco: como o Pai me mandou a min, tamén eu vos mando a vós.”

E dito isto, alentou sobre eles e díxolles:
—“Recibido o Espírito Santo: a quen lles perdoedes os pecados, quedaranlles perdoados; a quen llelos rete3ñades, quedaranlles retidos.”.

17 maio, 2023

Tempo de Pascua: 7ª semana21 de maio: Ascensión do Señor

1ª lectura: Feit 1, 1-11. Salmo: 46, 2-3. 6-7. 8-9.
2ª lectura: Ef 1, 17-23.

Evanxeo: Mt 28, 16-20

Naquel tempo, os once discípulos foron a Galilea, ao monte onde Xesús os citara. Vendo a Xesús prostráronse perante el, aínda que algúns dubidaban.

Entón acercouse Xesús a díxolles:
—“Déuseme todo poder no ceo e mais na terra. Ide, pois, e facede discípulos meus a todos os pobos, bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo, ensinándolles a gardar canto vos mandei. Asegúrovos que eu estarei sempre convosco ata a fin do mundo.”

10 maio, 2023

Tempo de Pascua: 6ª semana14 de maio: Domingo 6 de Pascua

1ª lectura: Feit 8, 5-8. 14-17. Salmo: 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 e 20.
2ª lectura: 1Pe 3, 15-18.

Evanxeo: Xn 14, 15-21

Nunha ocasión díxolles Xesús aos seus discípulos:
—“Se me amades, gardaredes os meus mandamentos, e eu rogareille ao Pai, e daravos outro Paráclito para que decote estea convosco: o Espírito da Verdade.

O mundo non o pode acoller, pois non o ve nin o coñece; mais vós coñecédelo, pois permanece onda vós e está en vós.

Non vos deixarei orfos; logo volvo onda vós. Un pouquiño máis e o mundo xa non me verá; pero vós habédesme ver, que eu vivo e tamén vós habedes vivir.

Naquel día coñeceredes que eu estou en meu Pai e vós en min, e eu en vós. Quen ten os meus mandamentos e os garda, ese ámame; o que me ama será amado por meu Pai e eu amareino e manifestareime a el.

03 maio, 2023

Tempo de Pascua: 5ª semana7 de maio: Domingo 5 de Pascua

1ª lectura: Feit 6, 1-7. Salmo: 32, 1-2. 4-5. 18-19.
2ª lectura: 1Pe 2, 4-9.

Evanxeo: Xn 14, 1-12

Nunha ocasión díxolles Xesús aos seus discípulos:
—“Non vos agoniedes: crede en Deus e mais crede en min. Na casa do meu Pai hai moitas moradas; doutro xeito, teríavos dito que vos ía arranxar un lugar?

E cando vaia e vos arranxe un lugar, volverei e collereivos comigo, para que, onde estea eu, esteades tamén vós. E a onde eu vou, vós ben sabedes o camiño.”

Dille Tomé:
—“Señor, se non sabemos onde vas, como imos saber o camiño?”

Xesús respondeulle:
—“Eu son o camiño, a verdade e a vida: ninguén chega onda o Pai máis ca por min. Se me coñecésedes, coñeceriades tamén a meu Pai; aínda que xa desde agora o coñecedes e o tedes visto.”

Filipe díxolle:
—“Señor, móstranos o Pai e abóndanos.”

Xesús replicoulle:
—“Pero, Filipe, levo tanto tempo convosco e aínda non me coñeces? Quen me viu a min, viu o Pai. Como dis entón: “Móstranos os Pai”?

Non cres que eu estou no Pai e o Pai en min? As palabras que eu vos digo non as falo pola miña conta; é o Pai, que permanece en min, que fai as súas obras.

Crédeme que eu estou no Pai e o Pai en min. Se non, polo menos crede por esas mesmas obras.

Con toda verdade volo aseguro: quen cre en min fará el tamén as obras que eu fago, e faraas meirandes aínda, pois estou para irme onda o Pai.”

01 maio, 2023

5º Encontro curso 2022 - 2023

 COAS FERIDAS DA MORTE, DA VIDA E DO AMOR

Llegó con tres heridas de Miguel Hernández (Cancionero y romenacero de ausencias)

Llegó con tres heridas,
la del amor,
la de la muerte,
la de la vida.

Con tres heridas viene:
a de la vida,
la del amor,
la de la muerte.

Con tres heridas yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor.
Silencio

Lectura: Evanxeo: Xn 20, 11-18.

Meditación

Volvemos atoparnos con María Magdalena. Coa súa constancia: os demais marchan, pero ela queda alí, ao pé do sepulcro. Coa súa dor: chora e chora a ausencia do Xesús querido. Coa súa busca: entra e mira, observa. Cos seus amores en ausencias: “leváronme o meu Señor, non sei onde o puxeron”. Coa súa capacidade de percibir as chamadas cando oe o seu nome. Cos súa dispoñibilidade comunitaria, renunciando á apetencia de se quedar apegadiña a Xesús.

Por todo isto, María a Magdalena é unha referencia para nós, cando buscamos ter unha experiencia de encontro con Xesús resucitado. Nunca se realizará de forma corporal, nin cos sentidos corporais; pero si se pode sentir co corazón, cos sentidos espirituais, con esa forma especial de oír, ver, gustar, tocar da que os seres humanos somos capaces cando nos deixamos levar polo Espírito de Deus. Os lugares onde hoxe podemos atoparnos co Cristo resucitado non é xa un sepulcro, senón o campo todo da vida, onde se vive e dramatiza a nosa existencia, con toda clase de circunstancias e sentimentos. Xesús está aí, á espera de nós.

Oración
Quen me dera, como a Magdalena,
amor e ansias para atoparme contigo, Xesús!

Quen me dera busca, paixón, coma a dela,
para descubrirte vivo
no traballo da vida, na loita da vida de cada día,
ben ao noso lado,
alentando os nosos esforzos por unha vida digna!

Quen me dera ser sensible coma ela
para pronunciar o teu nome con agarimo e admiración,
para seguir os teus pasos rebeldes
neste meu mundo apoucado e prepotente a un tempo!

Quen me dera sentirte dentro, alá no fondo,
conmocionando a miña vida,
converténdoa nunha humilde fervenza de gozos e de loitas,
de soños e de encontros!

Quen, senón ti, Xesús,
quen, senón o teu Espírito, Xesús!
Silencio

Compartimos algo

Abrimos mans e corazón a outra xente coas feridas da vida, da morte, do amor.

Abrimos mans e corazón sabéndonos fillas, fillos, irmáns, irmás en Deus en quen somo e vivimos as nosas vidas.


28 abril, 2023

Tempo de Pascua : 4ª semana
30 de abril: Domingo 4 de Pascua

1ª Lectura: Feit 2, 14a. 36-41. Salmo: 22, 1-3a. 4b-4. 5. 6.
2ª lectura: 1Pe 2, 20b-25.

Evanxeo: Xn 10, 1-10

Nunha ocasión díxolles Xesús aos fariseos:
—“Con toda verdade volo aseguro: o que non entra pola porta no curral das ovellas, senón que sobe por outra parte, é un ladrón e un bandido.

En cambio, quen entra pola porta é o pastor das ovellas. A ese ábrelle o porteiro e as ovellas escoitan a súa voz. Chama as súas polo nome e lévaas a fóra. Cando as dá sacado a todas, vai diante delas e as ovellas ségueno, pois recoñecen a súa voz.

Pero a un alleo non o seguirán, senón que fuxirán del, pois non coñecen a voz dos alleos.”

Díxolles Xesús esta alegoría, mais eles non coñeceron que era o que lles daba a entender.

Entón díxolles de novo:
—“Con toda verdade volo aseguro: eu son a porta das ovellas. Todos os que viñeron antes ca min eran ladróns e bandidos; pero as ovellas non os escoitaron. Eu son a porta; se alguén entra por min, salvarase: entrará e saíra e atopará pasto.

O ladrón non entra senón para roubar, matar e estragar. Eu vin para que teñan vida e para que a teñan de abondo.”

19 abril, 2023

Tempo de Pascua: 3ª semana23 de abril: Domingo 3 de Pascua

1ªLectura: Feit 2, 14. 22-33. Salmo: 15, 1-2a e 5. 7-8. 9-19. 11
2ª Lectura: 1Pe 1, 17-21.

Evanxeo: Lc 24, 13-35

Naquel día, o primeiro da semana, dous dos discípulos ían camiño de Emaús, unha aldea que está a uns dez quilómetros de Xerusalén. Ían falando de canto pasara. E resulta que mentres parolaban e discutían, Xesús en persoa achegouse e camiñaba canda eles. Pero os seus ollos estaban incapacitados para o recoñeceren. Entón preguntoulles:
—De que ides falando polo camiño?

Eles pararon cun rostro moi tristeiro, e Cleofás, un deles, respondeulle:
—Seica es ti o único forasteiro en Xerusalén, que non sabe nada do que pasou alí durante estes días?

El preguntou:
—De que, logo?

Eles contestaron:
—Do asunto de Xesús o Nazareno, que foi un profeta poderoso en obras e palabras, ante Deus e ante o pobo todo; de como os nosos sumos sacerdotes e demais xefes o condenaron á morte e o crucificaron. Nós esperabamos que el fose quen liberase a Israel; pero xa van alá tres días desde que pasaron estas cousas. Claro que algunhas mulleres das nosas déronnos un susto, porque foron ao riscar o día ao sepulcro, e, ao non atoparen o corpo, volveron falando dunha visión de anxos, que lles aseguraron que el vive. E algúns dos nosos alá foron ao sepulcro, e atoparon todo como as mulleres dixeran; pero a el non o viron.

Entón díxolles:
—Que parvos e lentos sodes para crer todo o que anunciaron os profetas! E logo, non cumpría que o Cristo padecese todo isto, antes de entrar na súa gloria?

E comezando por Moisés e todos os profetas, foilles interpretando o que as Escrituras falaban del.

Ao entraren na aldea onde ían, fixo momo quen quería seguir para adiante. Pero eles porfiáronlle, dicindo:
—Queda connosco, porque se fai tarde e a noite bótase enriba.

Quedou con eles. E mentres estaban na mesa, colleu o pan, bendiciu8no e partiuno e déullelo. Entón abríronselles os ollos e recoñecérono; pero el desapareceu. E dixeron:

Non ardía o noso corazón cando nos falaba polo camiño, interpretándonos as Escrituras?

E levantándose axiña, volveron a Xerusalén. Alí atoparon os Once reunidos cos seus acompañantes, que dicían:
—É certo, o Señor resucitou e aparecéuselle a Simón.

Eles tamén contaron o qu8e lles pasara polo camiño e como o recoñeceran no partir o pan.

12 abril, 2023

Tempo de Pascua: 2ª semana16 de abril: Domingo 2 de Pascua, ou da Divina Misericordia

1ª lectura: Feit 2, 42-47. Salmo: 117, 2-4. 13-15. 22-24.
2ª lectura: 1Pe 1, 3-9.

Evanxeo: Xn 20, 19-31

Naquel día, o primeiro da semana, ao serán, estando pechadas as portas onde estaban os discípulos, por medo dos xudeus, chegou Xesús e, poñéndose no medio, díxolles:
—Paz convosco.

Dito isto, mostroulles as mans e mais o costado. Os discípulos alegráronse, vendo o Señor. El díxolles outra vez:
—Paz convosco. Como o Pai me mandou a min, tamén eu vos mando a vós.

E dito isto alentou sobre eles e díxolles:
—Recibide o Espírito Santo. A quen lles perdoedes os pecados, quedaranlles perdoados; a quen llelos reteñades, quedaranlles retidos.

Pero Tomé, un dos Doce, o chamado Xemelgo, non estaba con eles cando chegou Xesús.

Dicíanlle entón os outros discípulos:
—Vimos o Señor.

Pero el contestoulles:
—Como non vexa nas súas mans as furas dos cravos e non meta nelas o meu dedo; como non meta a miña man no seu costado, non crerei.

Oito días despois estaban outra vez dentro os discípulos e Tomé con eles. Chegou Xesús, estando pechadas as portas, e poñéndose no medio, dixo:
—Paz convosco.

Despois díxolle a Tomé:
—Trae aquí o teu dedo e mira as miñas mans; trae a túa man e métea no meu costado. Non sexas incrédulo, senón home de fe.

Tomé respondeulle:
—Meu Señor e meu Deus!

Xesús díxolle:
—Tes fe porque me fiches? Benia os que creron sen veren!

Moitos outros signos fixo Xesús dinte dos seus discípulos, que non se escribiron neste libro. Estes escribíronse para que creades que Xesús é o Mesías, o Fillo de Deus, e, crendo, teñades vida nel.

07 abril, 2023

Tempo de Pascua: 1ª semanaP A S C U A

Empezamos o tempo de Pascua, que desde a celebración da Vixilia Pascual nos vai levar durante seis semanas á solemnidade da Ascensión, logo á de Pentecoste, na que celebraremos a presenza do Espírito Santo nas nosas vidas cristiás, na vida de todas as persoas e realidades que hai no mundo.

Durante a oitava de Pascua o Evanxeo de cada día permite aproximarnos á experiencia daquelas persoas que dun xeito sorprendente tiveron a experiencia de que Cristo estaba vivo no medio delas, no medio da comunidade, no medio do mundo. Morrera, pero a morte non lle arrebatara a capacidade de estar no medio dos seus –todo o mundo é seu—, iso si, dunha forma nova, que se percibe cunha sensibilidade nova.

Durante o tempo da Pascua invitarásenos a realizar nos mesmos esa experiencia de encontro con Cristo resucitado; cousa que non é cuestión de ningún tipo de maxia, senón cuestión de estar moi atentas/os á vida de cada día, pois é na vida de cada día onde Xesús se nos amosará a través de pequenos sinais que falan del, que nolo fan presente. Por exemplo, se eu levo tempo sen lle falar a unha persoa veciña, percibo que iso é un atranco para a nosa felicidade, e me dispoño a retomar esa relación, é a vida que trunfa en min, é Xesús que resucita en min, ou eu nel. Ou se estaba deixando de participar en algo comunitario, e vexo que non podo deixar de lado os intereses comunitarios, e me dispoño a volver a botar unha man, é a vida que trunfa en min, é Xesús que resucita en min ou eu en Xesús.

A Pascua é un clamor de vida, un clamor pola vida. A nosa Pascua sempre será unha Pascua parcial, en camiño. Pero é Pascua, porque é gustar xa o fermoso que é vivir, o fermoso que é compartir vida, o fermoso que é traballar para que a vida o envolva todo: natureza, animais, xente. A Pascua realízase sobre todo cando todo o máis fráxil da natureza, dos animais, das persoas, por fóra ou por dentro, é especialmente atendido, e recupera o gozo de vivir e de celebrar a vida. No nome do Deus da vida, que para a vida nos creou e para a vida nos recompuxo en Cristo Xesús.


9 de abril: Domingo de Pascua

1ª lectura: Feit 10, 34a. 37-43. Salmo:117, 1-2. 16ab-17. 22-23
2ª lectura: 1Cor 5, 6b-8.

Evanxeo: Xn 20,1-9

No día primeiro da semana María a Madalena foi ao sepulcro moi cedo, cando aínda era escuro, e viu que a pedra do sepulcro estaba quitada.

Botou a correr e, chegando onda Simón Pedro e onda o outro discípulo, a quen amaba Xesús, díxolles:
—Colleron do sepulcro o Señor e non sabemos onde o puxeron.

Pedro e máis o outro discípulo saíron correndo cara ao sepulcro. Corrían os dous á par. Pero o outro discípulo correu máis lixeiro ca Pedro e chegou primeiro ao sepulcro.

Abaixándose, viu que estaban os lenzos, pero non entrou.Entón chegou tamén Simón Pedro, que o seguía, e entrou no sepulcro. Viu os lenzos pousados alí. Pero o sudario que envolvera a súa cabeza non estaa cos panos, senón á parte, enrolado noutro lugar.

Entón entrou tamén ao sepulcro o outro discípulo, que chegara primeiro; viu e creu. (Pois aínda non entenderan que, conforme a Escritura, era precisa que resucitase de entre os mortos.).

29 marzo, 2023

Semana Santa 2023
SEMANA SANTA

Desde as orixes do cristianismo os seguidores e seguidoras de Xesús percibiron que a morte de Xesús e todo o que a rodeara tiña un especial interese e significado. Por iso desde os primeiros momentos lle prestaron especial atención aos relatos da Paixón que circulaban de comunidade en comunidade.

Desde o comezo do cristianismo tamén se celebraron con especial devoción os acontecementos que Xesús viviu nos derradeiros días da súa vida ata a súa morte, e con eles o misterio da súa resurrección.

Non é que a morte e a resurrección de Xesús teñan un sentido máxico. A morte e a resurrección de Xesús hai que velas intimamente unidas a toda a súa vida, ao seu estilo de vida e ás consecuencias que ese estilo de vida lle trouxeron a Xesús. Así a súa vida, a forza de tanto amar, de tanto servir ás persoas máis débiles, marxinais e pecadoras, acabou sendo unha vida aborrecida por xentes ligadas ao poder, que o levaron á morte. Pero, por iso mesmo, a súa morte acabou sendo unha morte gloriosa para o mesmo Xesús, e unha fonte de luz, de vida e de esperanza para todos os homes e mulleres que se queiran achegar con confianza a esta fervenza de amor e de solidariedade.

A vida de Xesús orienta as vidas das persoas que o queremos seguir. A morte de Xesús fortalece a quen coma el se enfronta, servindo, cos poderes do mal. A resurrección de Xesús encabeza e esclarece a nosa propia resurrección, cando a nosa vida é unha vida que se desenvolve na busca sincera do querer de Deus no respecto e servizo á xente.

Quizais estamos afeit@s a vivir a Semana Santa con certa rutina. Unha mágoa! ¿E se intentásemos vivila a fondo, ao pé de Cristo, en comunidade, andando con el os camiños todos que o levaron do domingo de Ramos á Pascua de Resurrección? Seguro que nos había facer moito ben como persoas, como cristiás, como cidadáns.

26 marzo, 2023

Traballo entre sesións curso 2022-2023

  


(18 de marzo - 22 de abril de 2023)

A revelación divina na realización humana

LECTURAS:

José Luis Sicre, Introducción al Antiguo Testamento. Verbo Divino, Estella (Navarra), 253-288 (primeira edición, 1993); 313-370 (segunda edición, 2013).Cuestións que poden ir orientando a túa lectura:

1.- Que se entende por "teoloxía deuteronómica"? Desapareceu ou continúa presente?
2.- Que che parece o modo de pensar e vivir a vida que ten o Qohelet?
3.- Discute un pouco cos amigos de Xob: non hai moita xente que pensa coma eles?
4.- Revelación e sabedoría da vida: de verdade anda Deus entre os pucheiros?
5.- Os Salmos como oración: fala Deus? Falamos nós?
6.- Que salmo ou salmos che gustan máis? Como che inflúen?

Oración para acompañar a lectura e o estudo

Grazas, meu Deus, porque non es un Deus calado e ensimismado.
Grazas porque che gusta contarte, para que todos, todas, gocemos de ti e do teu proxecto solidario. 
Grazas polas persoas que co seu traballo, co seu estudo, cos seus escritos, sobre todo coa súa solidariedade amante, persoal e social, nos falan de ti con verdade, afecto e atracción. 
Que nunca che pechemos as portas cando chamas.
Que en todo momento nos atopes dispostos a escoitarte e a seguirte, en comunidade, arredor de Xesús, coma irmás e irmáns que camiñan facendo pobo, facendo comunidade, cara á plenitude, cando todos e todas sexamos unha en ti, tecidas/os polos fíos de amor cos que ti pacientemente vas tecendo as nosas vidas fráxiles. Amén.


4º Encontro curso 2022-2023
1. Cal é o noso lugar agora mesmo? Onde estamos? Estamos en Deus, na Casa Común. Fondamente interligados/as, interdependentes. Minerais, plantas, animais, seres humanos. Repasamos os momentos desta mañá.


2. Escoitamos a cantiga: TUDO ESTÁ INTERLIGADO. (De Pe. Cireneu Kuhn)

TODO ESTÁ INTERLIGADO
COMO SE FÓSEMOS UN,
TODO ESTÁ INTERLIGADO
NESTA CASA COMÚN.
1.
O coidado coas flores do xardín,
coas fragas, os ríos e mananciais,
o coidado co aire e os biomas,
coa terra e máis cos animais.
O coidado co ser en xestación,
coas crianzas o amor especial
o coidado cos doentes e velliñ@s,
polos pobres opción preferencial.
Porque todo está…

2.
A loita polo pan de cada día,
polo traballo, saúde, educación,
a loita por librarnos do egoísmo
e a loita contra toda corrupción.
O esforzo contra o mal do consumismo,
a busca da verdade e do ben,
valerse do tempo de descanso,
da beleza deste mundo e do alén.
Porque todo está…

3.
O diálogo na escola e na familia,
entre pobos, culturas e relixións,
os saberes de ciencia e da política,
da fe, da economía en comuñón.
O coidado polo eu e polo ti,
pola nosa ecoloxía integral,
o cultivo do amor de San Francisco,
feito solidariedade universal.
Porque todo está…

3. Vendo isto, que sae de nós?
Como non loarte, Deus, Pai, Nai queridiña,
en todas as cousas e seres nos que ti es!
Como non agradecer a túa presenza
ata no máis minúsculo aruxo!

Como non andar en plena e total humildade,
sabéndome feita, servida e sostida
por unha inmensidade de realidades e de seres
que me permiten ser o que son en cada instante!

Como non militar a tope na milicia da irmandade,
da inocencia, do respecto, da valoración,
do coidado, da defensa de calquera ser,
sobre todo dos que sofren calquera exclusión!

Como non ollarme a min mesma
con ollos de admiración agradecida,
sabendo que na miña fráxil humanidade
está debuxado o teu rostro,
ata o punto incrible de ser un en ti, contigo!

Como non gozar vivindo a fondo en ti,
coidando e defendendo a casa común!
Como non aspirar por ese día
no que sexamos pura harmonía en ti!

En ti somos, Deus, Pai, Nai queridiña.
Grazas a ti seremos todo o que podemos ser.
Que sorte sermos en ti,
facendo contigo unha comuñón total!
Que o teu inmenso soño comunitario, cósmico, se cumpra en nós!