27 maio, 2021

Fratelli tutti: capítulo oitavo

  


CAPÍTULO OITAVO

AS RELIXIÓNS AO SERVIZO DA FRATERNIDADE NO MUNDO

Texto deste capítulo en galego:

(tradución de Nuria Núñez)


Guía para a lectura por Pilar Wirtz Molezún

Con este capítulo chegamos ao final desta carta Encíclica que o Papa Francisco ofrece a toda a humanidade. Na súa introdución quere deixalo claro que, "si ben escribín desde as miñas conviccións cristiás, que me alentan e nutren, procurei facelo de tal maneira que a reflexión se abra ao diálogo con todas as persoas de boa vontade" (6)

Neste capítulo, a modo de conclusión, recolle o tema da relación das relixións coa fraternidade universal. Nesta liña, toca tres aspectos fundamentais: 1) Deus Pai como fundamento; 2) O específico da identidade cristiá; 3) Relixión e violencia

1) Deus Pai como fundamento. O Papa quere deixar claro o fundamento último da fraternidade: "sen apertura ao Pai de todos, non haberá razóns sólidas e estables para a chamada á fraternidade. Estamos convencidos que só con esta conciencia de fillos que non son orfos podemos vivir en paz entre nós". (272) As persoas crentes nas distintas relixións sabemos que Deus é o fundamento último do noso empeño por construír a fraternidade universal. Que "buscar a Deus cun corazón sincero, sempre que non o utilicemos para os nosos intereses ideolóxicos ou instrumentais, nos axuda a recoñecérmonos compañeiros de camiño e verdadeiramente irmáns" (274)

2) O específico da identidade cristiá. A igrexa valora a acción de Deus noutras relixións, respecta as diferentes fontes das que se nutren, busca dialogar e aprender de todas neste camiño de descubrimento do único Deus Creador e Pai. Con todo, estamos chamados a vivir a nosa identidade cristiá confesando a nosa fe no Deus de Xesús. "Os cristiáns non podemos esconder que si a música do Evanxeo deixa de vibrar nas nosas entrañas, perderemos a alegría que brota da compaixón, a tenrura que nace da confianza, a capacidade de reconciliación que encontra a súa fonte en sabérmonos perdoados-enviados". (277)

3) Relixión e violencia. O Papa expresa que o terrorismo e a guerra non teñen a súa causa na relixión -aínda que os terroristas a utilizan- "senón nas interpretacións equivocadas dos textos relixiosos, nas políticas de fame, pobreza, inxustiza, opresión, arrogancia". (283) "O mandamento da paz está inscrito no profundo das tradicións relixiosas que representamos" (284)

Francisco recorda o encontro fraterno e gozoso co Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb no que xuntos declararon "que as relixións non incitan nunca á guerra e non instan a sentimentos de odio, hostilidade, extremismo, nin invitan á violencia". (285) Para confirmar esta convición, termina a Fratelli Tutti cun chamamento conxunto de paz, xustiza e fraternidade.

Algunhas pistas vitais para andar o camiño:

A nosa experiencia de Deus Pai/Nai, estanos axudando a ser persoas tolerantes, pacientes, comprensivas,... nas nosas relacións familiares, sociais, eclesiais? En que xestos o percibimos?

Deixamos resoar dentro de nós a "musica do evanxeo"? Como e en qué se manifesta: alegría, compaixón, reconciliación, solidariedade, bondade?26 maio, 2021

Tempo Ordinario: 9ª semana
30 de maio: Solemnidade da Santísima Trindade

1ª lectura: Dt 4, 32-34. 39-40.salmo: 32. 4-5. 6 e 9. 18-19. 20 e 22
2ª lectura: Rom 8, 14-17.

Evanxeo: Mt 28,16-20

Naquel tempo, os once discípulos foron a Galilea, ao monte onde Xesús os citara. Vendo a Xesús, prostráronse perante el, aínda que algúns dubidaban. Entón acercouse Xesús e díxolles:

—Déuseme todo poder no ceo e máis na terra. Ide, pois, e facede discípulos meus a todos os pobos, bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo, ensinándolles a gardar canto vos mandei. Asegúrovos que eu estarei sempre convosco ata a fin do mundo.

21 maio, 2021

Fratelli tutti: oración 7 capítulo

 


PREGARIA 
(Capítulo 7 da encíclica)

Camiños de reencontro

 
Manuel Regal Ledo

No teu nome, Pai, Nai universal,
que soñas a unidade
como don maior para todo o mundo,
que te empeñas na irmandade
como principio e fin da casa común.

No teu nome,
que soñemos, imaxinemos, busquemos
todos os camiños do reencontro,
para os pequenos desencontros cotiás,
para os grandes desencontros universais.

No teu nome,
a obsesión pola paz
no propio corazón, no propio ser,
na propia familia, no propio país
para poder compartila polo mundo enteiro.
No teu nome, si,
a diario arquitectos/as da paz, artesáns/ás da paz.

No teu nome, Pai, Nai de toda reconciliación,
o cultivo diario do perdón,
a aprendizaxe paciente para vivir del e para el,
lembrando o mal para poder abeiralo con lucidez,
pero sen permitir que o mal nos nubre a vista,
nos conxele o corazón,
e nos ensuma por dentro con capa de xustiza.

No teu nome,
non ás guerras, a ningunha guerra,
que sempre encobren fraxilidades humanas
e disimulan intereses obscenos.
E que saibamos manter esperto o soño
de facer do gasto en armas
investimentos para a saúde e a fartura dos pobos.

No teu nome, Pai, Nai de vida,
non matar nada, nunca,
que nunca para a morte temos licenza.
Radicais como o noso Xesús, o teu Cristo:
matamos coma irmá/án a quen excluímos coa palabra.

No teu nome,
á sombra do teu corazón,
no teu segredo e silencio,
alí onde xorde todo o realmente novo,
aprenderemos a sermos irmáns, irmás
e a tratarnos de verdade coma tales.19 maio, 2021

Tempo Ordinario: 8ª semana

 


23 de maio: Domingo de Pentecoste

1ª lectura: Feit 2, 1-11
Salmo: 103, 1ab 2 24ac. 29bc-30. 31 e 34.
2ª lectura: 1 Cor 12, 3b-7. 12-13

Evanxeo: Xn 20, 19-23

Naquel día, o primeiro da semana, ao serán, estando pechadas as portas onde estaban os discípulos por medo dos xudeus, chegou Xesús e, poñéndose no medio, díxolles:

—Paz convosco.

Dito isto, mostroulles as mans e máis o costado. Os discípulos alegráronse, vendo o Señor. El díxolles outra vez:

—Paz convosco. Como o Pai me mando a min, tamén eu vos mando a vós.

E dito isto alentou sobre eles e díxolles:

—Recibide o Espírito Santo; a quen lles perdoedes os pecados, quedaranlles perdoados; a quen llelos reteñades, quedaranlles retidos.

14 maio, 2021

Fratelli tutti: capítulo sétimo

 CAPÍTULO SÉTIMO

CAMIÑOS DE REENCONTRO


Texto deste capítulo en galego:

(tradución de Nuria Núñez)


Guía para a lectura por Andrés Torres Queiruga


Un capítulo de viva actualidade. Botar unha ollada sobre a situación do mundo.
Centrar a atención nos dous grandes valores de fondo: Paz e Perdón.
Ver que difícil é a súa realización: por que “o conflito é inevitable”?

Atender aos criterios evanxélicos:

     - características do perdón verdadeiro.

     - perdoar e esquecer.

     - guerra, sempre inevitable?

     - os pobres, os marxinados como criterio.

     - a pena de morte: cambio no maxisterio oficial, por que?

Atender ás tensións:

     - ideas / palabras / feitos

     - ideal desexable e a realidade posible

     - a tensión tradicional: perdón e xustiza en Deus13 maio, 2021

Tempo de Pascua: 7ª semana

 


16 de maio: Domingo 7º de Pascua. Solemnidade da Ascensión do Señor

1ª lectura: Feit 1, 1-11
Salmo: 466, 2-3. 6-7. 8-9
2ª lectura: Ef 1, 17-23

Evanxeo: Mc 16, 15-20

Daquelas, aparecéuselles Xesús aos once e díxolles:

—Ide polo mundo enteiro e anunciado a Boa Nova a toda a creación. Quen crea e reciba o bautismo, será salvo; e quen non crea, ha ser condenado. Os que crean irán acompañados destes sinais: no meu nome han botar os demos fóra e falarán linguas novas; collerán serpes coas mans e, se chegan a beber algún veleno, non lles fará mal ningún; imporanlles as mans aos enfermos e estes curarán.

E o Señor Xesús, despois de lles falar así, foi levado ao ceo e sentou á dereita de Deus.

Eles saíron a predicar por todas parte e o Señor cooperaba e confirmaba a Palabra cos sinais que os acompañaban.

07 maio, 2021

Fratelli tutti: oración 6 capítulo

   


PREGARIA 
(Capítulo 6 da encíclica)

Diálogo e amizade social
 
Manuel Regal Ledo

Bendito sexas, Deus,
Pai e Nai nosa,
que en ti mesma es
todo relación, todo comunicación,
todo diálogo!

Bendito sexas, Deus queridiña,
porque es saíndo de ti,
creando amorosamente
e amorosamente establecendo vencellos substanciais
con todas as criaturas,
con todos e cada un, cada unha de nós,
coa ilusión última
de facernos Un en ti,
tal como o viviu e anunciou
o teu fillo Xesús,
o noso irmán maior e guieiro imprescindible!

Bendito sexas, Deus feito palabra,
para lembrarnos a cotío
que na palabra transparente e coherente
está a esencia da nosa condición de criaturas
e o instrumento fundamental
para facer valer a nosa dignidade
e respectar a dignidade de toda criatura!

Bendito sexas, Deus queridiño,
eterno dialogante respectuoso,
que te achegas a nós,
escoitándonos, ollándonos, coñecéndonos,
comprendendo pacientemente as nosas fraxilidades
iluminándoas apaixonadamente co teu Espírito,
co afán de conseguir de cada persoa o mellor de nós,
e deste mundo unha gozosa e respectuosa casa común!

Bendito sexas sempre
no diálogo e na amizade social
das persoas, dos grupos políticos, das nacións!
Sempre a palabra, a razón, o encontro, a complementariedade,
nunca o desprezo, o abuso, o illamento, as armas!

Bendito sexas,
e que cada día te saibamos bendicir
coa nosa palabra clara e respectuosa,
coa nosa amabilidade sen fisuras,
co noso interese por unir ideas e forzas
para garantir o digno benestar de cada ser humano,
sobre todo o benestar da xente máis vulnerable!
Por un mundo de irmás, de irmáns, no teu nome!


06 maio, 2021

Tempo de Pascua: 6ª semana

 


9 de maio: Domingo 6 de Pascua

1ª lectura: Feit 10, 25-26. 34-35. 44-48
Salmo: 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
2ª lectura: 1 Xn 4, 7-10

Evanxeo: Xn 15, 9-17

Unha vez díxolles Xesús aos seus discípulos:

—Como me amou o Pai, así vos amei eu: permanecede no meu amor. Se gardades os meus mandamentos, permaneceredes no meu amor, como eu gardei os mandamentos de meu Pai e permanezo no seu amor.

Díxenvos estas cousas para que a miña alegría estea en vós e a vosa alegría sexa plena.

Este é o meu mandamento: que vos amedes uns a outros como eu vos amei. Ninguén ten amor meirande ca este: que un dea a súa vida polos amigos. Vós sodes amigos meus, se facedes canto eu vos mando.

Xa non vos chamo servos, que o servo non sabe o que fai o seu señor; a vós trateivos de amigos, pois todo o que lle oín a meu Pai déivolo a coñecer.

Non me escollestes vós a min, senón que vos escollín eu a vós, e púxenvos para que vaiades e levedes froito e o voso froito permaneza, de xeito que todo o que lle pidades ao Pai no meu nome volo conceda.

Mándovos isto: que vos amedes uns a outros.